VYHLEDÁVÁNÍ

Košík  

Žádné zboží

Poštovné Dle ceníku
Celkem 0,00 Kč

Tyto obchodní podmínky jsou smluvními podmínkami, které vymezují blíže práva
a povinnosti z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím pro nákup
zboží v tomto internetovém obchodě.

Provozovatelem internetového obchodu je

Bc. Jana Mlčochová - Apatyka

Provozovna: Novodvorská 3060

Frýdek-Místek

738 01

IČ: 47646951

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

Kupující, objednávka, kupní smlouva

Je-li smluvní stranou kupující konečný spotřebitel (tedy osoba, která zboží
zde koupené neužije pro další podnikání a nejedná tedy v rámci své podnikatelské
činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964
Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně
spotřebitele v platném znění.

Je-li smluvní stranou kupující, který není konečným spotřebitelem (tedy
osoba, která zde nakupuje zboží v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti),
řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní
zákoník v platném znění.

Objednávka učiněná zde kupujícím je považována současně již za návrh Kupní
smlouvy. Za uzavření vlastní Kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající
(provozovatel tohoto internetového obchodu) potvrdí objednávku kupujícímu. Od
tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti.

Kupující bere na vědomí, že objednávku lze uzavřít pouze s osobou starší 18
let. Potvrzení objednávky provede následně prodávající zprávou zaslanou na
mailovou adresu, kterou kupující při své objednávce uvede. V případě, že v tomto
potvrzení nalezne kupující jakékoliv nesrovnalosti, je povinen okamžitě
kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, veškeré následky jsou k jeho
tíži.

 

Cena zboží

Všechny ceny zboží a služeb na a-apatyka.cz jsou uváděny včetně DPH.

Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující
akceptuje nabízenou cenu zasláním své závazné objednávky. Uvedené ceny na
objednávce jsou konečné a neměnné s platností ke dni odeslání objednávky. Taktéž
stanovený způsob úhrady za zboží a její splatnost je pro kupujícího závazná.

 

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo
odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Toto odstoupení je
kupující povinen uplatnit ve stanovené lhůtě písemně.

Pokud se kupující rozhodne využít tuto možnost, je povinen spolu
s písemným odstoupením doručit zboží po telefonické dohodě, včetně všech
průvodních dokladů prodávajícího (faktura, dodací list atd.) na adresu
e-shopu.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, či viditelně opotřebené,
je prodávající oprávněn odstoupení kupujícího neakceptovat a uplatnit vůči
kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží, které kupující zašle zpět
prodávajícímu formou dobírky, nebude prodávajícím přijato.

V případě relevantního odstoupení kupujícího od smlouvy, tzn. splnění všech
podmínek pro odstoupení, prodávající vrátí peníze kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů
od doručení zboží spolu s písemným odstoupením od smlouvy, a to na bankovní
účet, který kupující uvede, v případě osobního vrácení zboží v provozovně
prodávajícího v hotovosti.

 

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit v těchto případech:

 • zboží není momentálně dlouhodobě skladem
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
 • prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou
 • kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží ve sjednané lhůtě
  splatnosti

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí,
například mailovou zprávou.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném
znění.

Kupující dává současně prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním obchodních
sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí atd. na jeho emailovou adresu.

 

Reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České
republiky.

Reklamační řád

 • Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne
  prodeje = den odeslání.
 • Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistit
  případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud kupující zjistí
  zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
 • Prodávající bude kupujícího kontaktovat do 3 pracovních dnů ode dne
  obdržené reklamace e-mailem a v případě uznané reklamace dohodne s kupujícím
  další postup.
 • V případě, že se prodávající s kupujícím dohodne na vrácení reklamovaného
  zboží prostřednictvím pošty, či jiného přepravce zásilek, je kupující spolu
  s takovým zbožím povinen zaslat také doklad o jeho zakoupení, který je přiložen
  k dodávce zboží.
 • Po dodání produktů neručí prodávající za škody způsobené nevhodným
  zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího.
 • Pro veškeré doručování písemností prodávajícímu je závazná pouze e-mailová adresa, tel. čísla a kontaktní adresa provozovny uvedená v těchto obchodních podmínkách a pro kontakt kupujícího údaje, které kupující uvedl při objednávce, pokud se strany nedohodnou v průběhu doby jinak.

 

Závěr

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na
internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické
objednávky.

Odesláním  objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že veškeré zde uvedené
obchodní podmínky akceptuje a souhlasí s nimi.